Huishoudelijk reglement

Toyota Automobiel Club Nederland.

Huishoudelijk reglement . Versie 18-11-2012

 

Hoofdstuk 0 :  Algemeen.

1. Door de Algemene ledenvergadering van de Toyota Automobiel Club Nederland van 18-11-2012 overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.1 van de statuten het navolgende huishoudelijke reglement vastgesteld. Hiermee vervallen voorgaande versies.

2.Wijziging of buiten gebruik stelling van het huishoudelijk reglement wordt onmiddellijk van kracht nadat het daartoe strekkende voorstel door de Algemene Ledenvergadering is aangenomen.

3.In alle gevallen waarin noch de Nederlandse Wet, noch de statuten of reglementen van de Toyota Automobiel Club Nederland. noch door uitspraak van de algemene vergadering is voorzien, beslist het bestuur.

4. Waar in dit reglement wordt gesproken van “de tacn” wordt steeds bedoeld de Toyota Automobiel Club Nederland. Dit reglement is opgesteld in de mannelijke persoonsvorm. Gelieve, indien van toepassing, overal tevens de vrouwelijke persoonsvorm te lezen.

5. Het huishoudelijk reglement omvat regelingen omtrent:

1. Doelstelling TACN.

2. Lidmaatschap.

3. Bestuur.

4. Bestuursfuncties.

5. Algemene vergaderingen.

6. Vergoedingen en declaraties.

7. Evenementenreglement.

8. Slotbepalingen.

 

ARTIKEL 1: Doel van de TACN.

De TACN heeft ten doel het delen van de gezamelijke hobby (het bezit van een bijzondere Toyota) en het uitwisselen van informatie.

Zij tracht dit doel te bereiken door :

a. evenementen, beurzen, puzzelritten en dergelijke te organiseren.

b. een clubblad uit te geven.

c. technische handboeken en hulpmiddelen te werven en distribueren.

d. kennis en ervaring te bevorderen en uit te wisselen.

 

ARTIKEL 2: Lidmaatschap.

2.1 Algemeen.

1. Een ieder die in het bezit is van een klassieke dan wel bijzondere Toyota kan lid worden van de TACN.  Personen niet in bezit van zulk een Toyota kunnen wel donateur worden van de TACN. Het lidmaatschap duurt van 1 januari tot 31 december. Bij inschrijving worden persoonlijke gegevens, alsmede gegevens van de in te schrijven Toyota’s gevraagd via het inschrijfformulier. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk conform de wet op de privacy worden behandeld.

2. Aanmelden kan bij een der bestuursleden persoonlijk, via post aan het vestigingsadres van de vereniging, dan wel via mail gericht aan de penningmeester die per kerende mail of post een aanmeldingsformulier zal sturen.

3. Het lidmaatschap gaat in na retour ontvangst van het volledig ingevuld formulier en het betalen/inning via incasso  van de contributie. Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan, de contributie wordt evenredig in rekening gebracht voor het restant van het verenigingsjaar.

4. Gezinsleden, zijnde partner en de kinderen van leden betalen geen contributie.

5. (Ere)leden en donateurs ontvangen op hun postadres het Toyota Club magazine, doorgaans 4 maal per jaar.

2.2 Verkrijging van het lidmaatschap

1. Het bestuur beslist of een lid wordt toegelaten tot de vereniging.

2. Bij weigering tot toelating als gewoon lid wordt hiervan door het bestuur , met redenen omkleed , aan de kandidaat schriftelijk kennis gegeven.

3. Een afgewezen kandidaat lid kan binnen 1 maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving bezwaar aantekenen bij het bestuur. het bestuur zal dan bij de eerst volgende Algemene Ledenvergadering dit kenbaar maken aan de dan aanwezige stemgerechtigde leden. De ledenvergadering kan dan met meerderheid van stemmen besluiten het kandidaat lid alsnog toe te laten tot de vereniging.

4. Op voordracht van het bestuur kan de algemene ledenvergadering leden benoemen tot erelid.

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang

6.Het lidmaatschap eindigt:

A. door het overlijden van het lid.

B. door opzegging van het lid.

C. door opzegging van de vereniging.

D. door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

A. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

B. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

C. binnen en maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

1.Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschied door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering.

 

2.3 Plichten en rechten.

De gewone leden:

1.  zijn verplicht hun jaarlijkse contributie voor het komende verenigingsjaar , welke jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, geheel te voldoen voor 1 januari van het aankomende verenigingsjaar, tenzij anders overeengekomen met de penningmeester.

2. zijn verplicht de door hun toedoen aan eigendommen der vereniging toegebrachte schade(n) te vergoeden.

3. hebben het recht , naast de in de statuten omschreven rechten, het recht om deel te nemen aan alle evenementen die door de TACN worden georganiseerd. Zij dienen zich na ontvangst van de uitnodiging daartoe  aan te melden en , inden van toepassing, het aangegeven deelnamebedrag aan de penningmeester te voldoen.

4. zijn verplicht zich tijdens een evenement stipt aan de voorschriften en aanwijzingen van het bestuur en/of haar vertegenwoordigers  te houden en zich dien overeenkomstig te gedragen.

5. hebben het recht om niet-leden, mits met toestemming van een bestuurslid, te introduceren tijdens een van de evenementen.

6. zijn tijdens de evenementen verantwoordelijk voor de gedragingen van hun introducé.

Donateurs:

1. doneren op vrijwillige basis een geldelijke bijdrage, waarvan de minimale omvang is vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2.  mogen deelnemen aan evenementen die door de TACN zijn georganiseerd.

3. hebben geen stemrecht op de algemene ledenvergadering.

4. ontvangen tevens het clubblad : Toyota Club Magazine.

Ereleden zijn , tenzij anders door de algemene ledenvergadering bepaald , vrij van een bijdrageplicht.

 

2.4 Lidmaatschapskaart:

Er wordt geen lidmaatschapskaart verstrekt. Indien nodig, bijvoorbeeld als een clublidmaatschap een vereiste is voor een oldtimerverzekering, kan de ledenadministratie een verklaring verstrekken dat men betalende lid is van de TACN. Op de achterzijde van Toyota Club Magazine wordt bij de adressering het clubnummer vermeld.

 

ARTIKEL 3 : Het Bestuur

3.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

3.2De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3.3 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van reden door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

3.4 Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

3.5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

3.6 In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

3.7 In bestuursvergaderingen kunnen alleen bindende besluiten worden genomen, indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is

3.8 Het bestuur kan andere personen dan haar eigen bestuursleden, zoals vertegenwoordiger(s) van een commissie, incidenteel uitnodigen aan een bestuursvergadering deel te nemen. Na de behandeling van het betreffende agendapunt zullen zij verzocht worden de vergadering te verlaten.

3.9 Van het verhandelde in elke vergadering zullen door de secretaris notulen worden gemaakt, die door de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

3.10 Elke bestuurslid is aansprakelijk voor zijn aandachtgebied.

3.11 Bij het beeindigen van een bestuursfunctie dient het betreffende bestuurslid  alle in zijn bezit zijnde c.q. aan hem toevertrouwde gegevens en/of materialen die de vereniging (en haar leden) betreffen dan wel aan de vereniging toebehoren aan het bestuur te retourneren.

3.12 Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig of wenselijk acht, doch tenminste twee keer per jaar.

 

artikel 4 bestuursfuncties

4.1 De voorzitter.

1. De voorzitter leidt de bestuurs – en ledenvergaderingen.

2. Hij treedt bij officiële gelegenheden als woordvoerder der vereniging op.

3. Hij is verantwoordelijk voor de externe betrekkingen. Bijv.: Contact met importeur, Toyota, zusterverenigingen en overige relevante organisaties in binnen- en buitenland.

4. In geval van ontstentenis van één der medebestuursleden is de voorzitter bevoegd besluiten in diens plaats te nemen. Bijvoorbeeld in het geval van declaraties en afwijkingen ter zake van in het huishoudelijk reglement vastgelegde regels.

5. Hij is verantwoordelijk voor het hem toegewezen aandachtsgebied.

6. Jaarlijks doet de voorzitter tijdens de algemene ledenvergadering verslag over het afgelopen verenigingsjaar.

 

4.2 De secretaris.

1. De secretaris voert de correspondentie en administratie van de vereniging, voor zover dit niet is

opgedragen aan de penningmeester. Hij houdt notulen van alle bestuurs- en ledenvergaderingen

en verzorgt alle oproepen en overige correspondentie, welke voortvloeien uit de statuten, het

huishoudelijk reglement en de besluiten van bestuurs- en ledenvergaderingen.

2. De secretaris is gehouden alle ingekomen en uitgaande stukken op de bestuursvergaderingen ter

kennis van het bestuur te brengen, tenzij het urgente karakter daarvan eerder contact hierover

met zijn medebestuursleden noodzakelijk maakt. Hij verzorgt een presentatielijst van alle

vergaderingen.

3. Hij verzorgt verder dat in elke vergadering een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk

reglement aanwezig is.

4. Hij is verantwoordelijk voor het hem toegewezen aandachtsgebied.

5. Jaarlijks doet de secretaris tijdens de algemene ledenvergadering verslag over het afgelopen

verenigingsjaar

 

4.3 De penningmeester.

1. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de vereniging en is daarvoor

verantwoordelijk.

2. De penningmeester zorgt voor de inning van de vorderingen der vereniging, doet de vereiste

betalingen, voert het beheer der geldmiddelen en de administratie daarvan. Hij is gehouden

desgevraagd de bestuursleden inzage van en verantwoording over de boekhouding te geven.

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het onderhoud van het geautomatiseerde

administratiesysteem, in het bijzonder de hard- en software indien dit  door de vereniging daartoe is

aangeschaft.

4. De penningmeester maakt jaarlijks vóór de ledenvergadering een rekening en verantwoording

over het afgelopen verenigingsjaar en leest dit, voor zover dit niet aan de leden is toegezonden, in

de jaarlijkse ledenvergadering voor.

5. De penningmeester is gehouden de kascommissie minstens één maal per jaar inzage van boeken en bescheiden te geven, teneinde haar controle mogelijk te maken.

6. De penningmeester is verantwoordelijk voor het hem toegewezen aandachtsgebied, zijnde de

ledenadministratie.

 

4.4 Hoofdredacteur.

1. De hoofdredacteur is de voorzitter van de redactiecommissie.

2. De hoofdredacteur zal het bestuur in ieder geval informeren over de prognose voor

komende Toyota Club  Magazine nummers en de financiële status met betrekking tot de exploitatie van

het TCM gerelateerd aan de jaarbegroting.

3. Hij is verantwoordelijk voor het hem toegewezen aandachtsgebied.

4. Jaarlijks doet de hoofdredacteur tijdens de algemene ledenvergadering verslag over het afgelopen

verenigingsjaar.

 

4.5 Algemeen bestuurslid

1. Het algemeen bestuurslid is verantwoordelijk voor het hem toegewezen aandachtsgebied.

2. Jaarlijks doet het algemeen bestuurslid tijdens de algemene ledenvergadering verslag over het

afgelopen verenigingsjaar.

 

 

Artikel 4.6 Websitebeheerder

1. De websitebeheerder wordt benoemd door het bestuur. Hij is verantwoording verschuldigd aan de hoofdredacteur.

2. De websitebeheerder heeft tot taak het onderhouden en tijdig actualiseren van de website www.tacn.nl.

Alle contacten, lees e-mailverkeer, dienen te verlopen via de daartoe ingestelde

e-mailadressen@tacn.nl en niet via de persoonlijke e-mailadressen van de

bestuurders, persoonlijke mail met onderwerpen die niet de TACN aangaan dienen hier ook niet plaats te vinden.

Met betrekking tot het email beheer is er meer dan één administrator actief .

Voor wat betreft toegang tot de website: alle bestuursleden hebben de geldende inlogcodes , echter het feitelijke beheer is in handen van de aangestelde webmaster.

Bij uittreden van een of meer bestuursleden wordt de inlogcode veranderd en bekend gemaakt aan alle leden van het dan zittende bestuur.

Voorzover gegevens van leden op de website worden geplaatst dient hierbij in acht genomen te worden dat, behoudens de naam van een persoon, geen overige gegevens (zoals adres en telefoonnummer) vermeld mogen worden.

Alle in de (leden)administratie opgenomen (persoonlijke) gegevens worden uitsluitend en voor zover nodig binnen de vereniging gebruikt. Deze mogen nimmer worden gepubliceerd op het internet, doorgegeven aan een derde partij, tenzij daartoe door de betreffende persoon uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend, en nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 5 Algemene vergaderingen

 

Artikel 5.1. ALGEMEEN

1. Tenminste dertig dagen voor de algemene vergadering wordt aan de leden de datum en de plaats van de te houden vergadering aangekondigd, waarbij tevens wordt vermeld voor welke datum leden, die punten wensen te zien behandeld, deze punten bij het bestuur moeten hebben ingediend en in welk vacatures moet worden voorzien.

2. De voorzitter heeft de leiding over de vergadering. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

3. De voorzitter is bevoegd om diegene, die zich aan ordeverstoringen schuldig maakt, de verdere aanwezigheid op de vergadering te ontzeggen.

4. De secretaris notuleert de vergadering. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door een ander lid van het bestuur.

 

Artikel 5.2 Kandidaatstelling

1. Voor alle functies worden gewone leden door het bestuur kandidaat gesteld. De kandidaten worden aan de leden in het bericht van uitschrijving van de leden voorgesteld.

2. Tegenkandidaten kunnen door elk lid worden voorgesteld. Deze kandidaatstelling moet vóór een in het bericht van uitschrijving van de ledenvergadering genoemde datum schriftelijk bij de secretaris geschieden.  Deze leden dienen ter vergadering aanwezig te zijn, op straffe van vervallen van de  kandidaatstelling.

3. Ook ter vergadering kunnen – met toestemming van de vergadering – nog kandidaten worden gesteld. Als kandidaat geldt slechts iemand, waarvan een schriftelijke verklaring aanwezig is, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaardden, of die – staande de vergadering waarin hij kandidaat wordt gesteld – mondeling deze verklaring geeft.

4. De voorzitter kan, behoudens tegenspraak uit de vergadering, een andere wijze van kandidaat- of tegenkandidaatstelling bepalen.

 

Artikel 6 Vergoedingen en declaraties.

 

Artikel 6.1. BESTUUR

1. Bestuursleden zijn ook verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

2. Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor gemaakte kosten (het ligt voor de hand om hier te denken aan reis- en verblijfkosten en communicatiekosten, maar alle andere kosten worden hier ook bedoeld), tenzij vooraf door het bestuur geaccordeerd (voorbeeld: bezoek Präsidententreffen TCEA of andere gelegenheden waarbij de vereniging vertegenwoordigd wordt).

3. De kosten voor TACN-specifieke zaken worden wel vergoed. Te denken valt hierbij aan

enveloppen, briefpapier, porti, specifieke software etc. (oftewel kosten die men normaal

gesproken niet zou maken en die ten goede komen aan het gehele ledenbestand).

Telefoonkosten, abonnementen ten behoeve van communicatie, computers, telefoons,etc worden niet vergoed.

4.  De benodigde administratieve software, en het eventuele daaraan verbonden

onderhoud, wordt door de vereniging aangeschaft ten behoeve van de penningmeester.

Ten aanzien van overige hardware (bijv. een printer) kan bij bestuursbesluit overgegaan worden tot aanschaf en eventueel de daarbij behorende onderhouds- en gebruikskosten ten laste van de vereniging laten komen.

5. In het algemeen wordt bestede tijd niet vergoed. Dus het uitsturen van mailings wordt niet vergoed.

6. De organisator van een evenement mag ten behoeve van het evenement gemaakte reiskosten declareren. Als regel wordt uitgegaan van een evenement in Nederland en één bezoek aan een locatie en een kilometervergoeding welke jaarlijks in de bestuursvergadering van januari wordt vastgesteld. In 2013 bedraagt deze vergoeding € 0,15.

Ritten welke gecombineerd zijn met priveritten woorden niet (ook niet gedeeltelijk) vergoed, aangezien dit geen meerkosten oplevert voor het betreffende (bestuurs)lid.

Ook ritjes van korte afstanden (denk aan ritjes enkele reis van 10 of 15 km) worden niet vergoed, dit levert in verhouding te veel administratiewerk op.

6.2  Slotbepaling.

1. In aanmerking voor de hierboven vermelde vergoedingen komen de bestuursleden,  de door het bestuur  benoemde organisatoren, alsmede door het bestuur aan te wijzen personen.

2. Niet meer dan de werkelijke kosten mogen in rekening worden gebracht. De declaraties moeten vergezeld gaan van de nota´s van de gedeclareerde bedragen.

Alle declaraties van de bestuursleden behoeven voor uitbetaling het fiat van de voorzitter en de penningmeester.

Alle declaraties van organiserende gewone leden behoeven voor uitbetaling het fiat van de voorzitter en de penningmeester.

3.  Het bestuur kan voorstellen in zeer bijzondere gevallen een afwijkende regeling vast te stellen.

4. Indien een bestuurslid of een commissielid of een andere persoon die namens het bestuur

(tijdelijke) werkzaamheden voor de vereniging verricht, tijdens zijn bezigheden voor de vereniging schade oploopt aan zijn auto, zijn bezittingen of zichzelf, dan wel schade toebrengt aan zijn of andermans auto, zijn of andermans bezittingen dan wel aan zichzelf of een ander kan hij nimmer daarvoor de vereniging aansprakelijk stellen, dan wel een beroep doen op (gedeeltelijke) vergoeding van de schade.

5. Het is aan geen der leden, ongeacht welk type lidmaatschap zij hebben en ongeacht of zij deel uitmaken van een commissie of het bestuur, toegestaan uit naam der vereniging een proef- en/of testrit te maken met een auto, van welke partij dan ook, noch toegestaan een auto op te halen onder het mom van een te schrijven testverslag of welke reden dan ook.

6. De enige uitzondering op het hierboven in artikel 6.2.5 vermelde is wanneer daartoe tevoren schriftelijk uitdrukkelijk toestemming is verleend door het bestuur.

7. Het is evenmin aan geen der leden, ongeacht welk type lidmaatschap zij hebben en ongeacht of zij deel uitmaken van een commissie of het bestuur, toegestaan wanneer zij, met inachtneming van het hierboven in artikel 6.2.5 en 6.2.6 vermelde, een schade oplopen tijdens een proef- of testrit aan een auto, die schade (gedeeltelijk) te verhalen op de vereniging. Alle ritten, dus ook door het bestuur geaccordeerde test- of proefritten, geschieden geheel voor eigen rekening en risico, tenzij het bestuur anders beslist en dit schriftelijk aan de betrokkene(n) heeft medegedeeld.

Dit alles met dien verstande dat:

a. In geval het voertuig is verzekerd – een eventuele vergoeding van een schade zal nimmer meer

dan 50% van het eigen risico van de verzekering van het betreffende voertuig in de betreffende

situatie bedragen.

b. In geval het voertuig niet is verzekerd (bijvoorbeeld tijdens het rijden op een circuit) – wordt

geen schade aan het voertuig, noch gevolgschade, noch letselschade vergoed, alles in de ruimste

zin des woords.

6.3. Kleding.

Aan alle bestuursleden wordt verstrekt een clubshirt (T shirt of poloshirt) in de kleur rood met op de borstzijde het TACN logo, en op rug zijde de tekst: TACN CREW.

Dit ter  herkenbaarheid op evenementen, het shirt blijft ten alle tijde eigendom van de TACN en dient bij terugtreden als bestuurslid weer te worden ingeleverd bij het bestuur.

 

HOOFDSTUK 7 Evenementenreglement.

 

Artikel 7.1. ALGEMEEN.

 

1. Dit reglement maakt als bijlage deel uit van het huishoudelijk reglement van de

Toyota Automobiel Club Nederland

2. De bepalingen van het Wegen Verkeersreglement zijn ongeacht het elders in dit reglement bepaalde, steeds van toepassing.

 

Artikel 7.2. DEFINITIES.

 

1. Dit reglement is van toepassing tijdens een evenement, alsmede gedurende de

voorbereiding en sluiting daarvan.

2. Als evenement wordt aangemerkt elk evenement dat:

a. door de TACN is en/of wordt georganiseerd of medegeorganiseerd;

b. door het bestuur als evenement is geannonceerd.

 

Artikel 7.3. DEELNAME.

 

1. Deelnamegerechtigd zijn alle leden, mits zij hun contributie voor het betreffend verenigingsjaar hebben voldaan, alsmede diegenen die zich als geïnteresseerden bij de TACN hebben aangemeld en het een openbare meeting/evenement betreft.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde geïnteresseerden zijn een door het bestuur vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd per evenement.

3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde leden hebben het recht één (1) introducé als zgn. begeleider voor deelname aan te melden.

De introducé wordt eveneens geacht zich aan de bepalingen van dit reglement te onderwerpen.

4. Deelname geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico en onder uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in artikel 7.5 van dit reglement is geregeld.

 

Artikel 7.4. Meeting/  Evenement.

 

1. Het is niet toegestaan deel te nemen indien men onder invloed van drank, drugs, verdovende (genees)middelen en dergelijke verkeert, zulks ter beoordeling van de evenementencommissaris of diens gedelegeerde.

2. Deelname aan meeting /evenementen staat, buiten hetgeen elders in dit reglement is bepaald, alleen open voor auto’s van de merken Toyota, Lexus en Daihatsu.

Bij uitzondering is toegang met een ander merk ook toegestaan als de omstandigheden dit noodzakelijk maken ( te denken valt aan: Club/hobby auto defect of reeds in winterstalling e.d.)

Bij deelname aan elk evenement geldt het volgende: Elke deelnemende auto (ook stilstaande!) dient voorzien te zijn van alle documenten die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het verkeer op de openbare weg. Met name: een geldige APK, een geldige aansprakelijksheidsverzekering motorvoertuigen (WAM).

Verder dient te bestuurder te zorgen voor een technisch in orde voertuig.

 

Artikel 7.5. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

 

1. Met deelname aan een evenement verklaart elke deelnemer er automatisch dat zij verklaren op generlei wijze de organisatie verantwoordelijk te stellen, een gerechtelijke procedure aan te doen of claim op te leggen als gevolg van geleden schade.

2. Onder organisatie wordt verstaan:

a. Het bestuur van deToyota Automobiel Club Nederland, haar leden, helpers of officials;

b. De beheerder(s) van het betreffende evenementen terrein of accomodatie.

c. Officiële instanties en andere niet genoemde (rechts)personen, die met de organisatie in

verbinding staan of kunnen worden gebracht.

3. De deelnemers aan het evenement doen mee op eigen verantwoordelijkheid, zij dragen zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hen of door hun auto’s veroorzaakte schaden en aanleidingen tot claims.

4. De deelnemers moeten (mede)eigenaar zijn van de bij het evenement gebruikte auto of in het bezit zijn van een uitdrukkelijke verklaring van de eigenaar waaruit blijkt dat het de deelnemer is toegestaan van deze auto gebruik te maken. De organisatie heeft het recht hiervan schriftelijk bewijs te verlangen en bij het ontbreken daarvan de deelnemer het deelname recht te ontzeggen.

5. De organisatie behoudt zich het recht voor alle noodzakelijke wijzigingen in het programma van het evenement aan te brengen als gevolg van force majeur, veiligheidsoverwegingen of eisen van overheidsinstanties. Zij behoudt zich tevens het recht voor het gehele evenement af te gelasten als gevolg van bijzondere omstandigheden, zonder dat zij verplicht is om te betalen voor enige schade die dit tot gevolg heeft of kan hebben.

 

Artikel 8 Slotbepalingen.

 

1. Het bestuur heeft het recht om voor een specifiek evenement aanvullende reglementen vast te stellen, mits deze vooraf worden aangekondigd.

2. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarvan geen aanvullende reglementen zijn vastgesteld, beslist het bestuur.

 

 

Opgemaakt door

 

 

Hans de Boer, voorzitter.

 

 

Hoenderloo , 18-11-2012